با تجسم خلاق به چه اهدافی می رسیم .

با تجسم خلاق به چه اهدافی می رسیم .

می توانیم با استفاده ازتجسم خلاق لحظه به لحظه و روز به روز به هدف های شیرینی که در سر داریم نزدیک و نزدیک تر شویم .تکنیک تجسم خلاق سالهاست که وجود داشته است اما زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد و شناخته تر شد که تصویرسازی به همراه آن صورت خارجی پیدا کرد .اگر بر تواناییهای ذهن تا خود آگاه خود بیفزاییم و صحیح تصویر سازی را بیا موزیم به راحتی می توانیم حس رسیدن را تجربه کنیم و بر موانعی که ما را از اهداف دور می کند غلبه کنیم و کارها و فعالیت هایی را انجام دهیم که از آنها بیشتر لذت می بریم

وقتی خود را آرام تصور میکنیم و از شیوه های تجسم خلاق برا ی رسیدن به آرامش استفاده می کنیم می توا نیم به میزان چشم گیری از اضطراب خود بکاهیم .این گونه سلامتی خود را بهبود می بخشیم فشار خون در ما کم تر می شود و ترس ها نیز بسیار کا هش میابند تجسم خلاق به ما کمک می کند تا به سلامتی بیشتر ی برسیم .می آموزیم که بر درد ها و رنج ها غلبه کنیم برای بهبود بیما ریها از تجسم خلاق استفاده می کنیم حتی برای تقویت سیستم ها ی قلبی و عضلات خود نیز می توانیم از تجسم خلاق استفا ده کنیم .

 

آیا به خود ایمان دارید .دانش آموزی را در نظر بگیرید که ساعت ها مطالعه کرده است اما احساس می کند که از عهده ی امتحان بر نمی آید از تجسم خلاق می توان برا ی رسیدن به خو د باوری و اعتماد به نفس بیشتراستفاده کرد چطور است که لیستی از نکات مثبت خود تهیه کنید و هر روز آن ها را بیشتر مرور کنید و با تجسم خلاق خو د را فردی محکم و با اعتماد به نفس ببینید فردی که می تواند بر احساس ترس خود غلبه کند و سعی کنید از تجسم و تصویر سازی کمک بگیرید چرا که به شما این امکان را می دهد که در زند گی عزت نفس بیشتری پیدا کنید رهبری بهتر شوید و از تردید و احساس عدم امنیت فاصله بگیرید 

از تجسم خلاق بهره ببرید و بر قدرت اراده ی خود بیفزایید .

همه  ما می دانیم که در روند زندگی مدرن تمییز دادن مسایل بسیار مهم و البته کمی با سر درگمی همراه است از تجسم خلاق استفاده کنید و کمک بگیرید تا از تمرکز و توجه بیشتری بر خوردارگردید .گاهی نیز با وجود کارها و مشغله ها ی ضروری و زیادی که دارید احسا س کمبود انرژی میکنید که در این صورت رسیدگی به کارها دشوارتر می شود اما به کمک تجسم خلاق می توان انرژی خود را افزایش داد و انگیزه ی عالی به دست آورد و به اشتیاق سوزان برای ادامه کار رسید و کار را به سرانجام رسانید .

رابین نیکسون می گوید یکی از کارهای مهمی که در تجسم خلاق می تواند انجام دهد رساندن ما به موفقیت و برخوردار شدن از احساس وجد و شادی است.

آن چه را که سوال کنید به شما داده خواهد شد.آن چه را جستجو کنید خواهید یافت در بزنید که به روی شما باز خوا هد شد هر کس بپرسد خواهد یافت و هر کس جست و جو کند قطعا پیدا خواهد کر د و هر کس ضربه بزند به روی او باز خو اهد شد.

تجسم خلاق را تمرین کنید .

حد اقل زمانی کوتاه را از وقت خود به تمرین و تکرار تجسم خلاق اختصاص دهید بهترین زمان هر روز صبح بعد از بیدار شدن و شب ها قبل از خوا بیدن است .در حال ارامش قرار بگیر ید و تجسم خلاق را با عبا رات تاکیدی مخصوص به هدف ا دامه دهید .تجسم خلاق را با اندکی تمرین و تکرار می تو ان عالی آموخت و با تکرار آن می توان لذت بردو با تکرار راهها ی جدید فکر کردن را بیشتر یاد گرفت و فهمید که چگونه مشکلا ت و مسایل را حل کرد .

در روند تجسم خلاق با ید توجه داشت که هدفی را انتخاب کنید که با تمام وجودتان به آن تمایل داشته باشید با ور واعتقاد را سخ به هدف نیز در رسیدن به مطلب مو رد نظر بسیار اهمیت دا رد و هم چنین یکی از مهم ترین قدم ها در سا ختن تجسم خلاق تا ثیر گذار اتصا ل به منبع رو حانی  درونی خود است .منبع روحی یعنی عشق بی پا یان فرزانه و قدرت درونی که تو سط آن با پروردگار ارتبا ط داریم .

 

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

در طی مراقبه وقتی کامل به حالت آرامش در می آیید یک کانال ار تباطی بین شما و خو یشتن خردمندتان باز میشود و را هنما یی شمارا بر عهده دارد به طوری که در این حا لت می توانید سوالات خود را بپرسید و منتظر پاسخ بما نید که به صورت واژه ها یا تجسم خلاق یا از طریق یک احساس می آیند شما در زندگی قدر ت انتخا ب دارید و به وا سطه ی همین قدرت برتر خد ا وند خود را احسن الخالقین نامید زند گی شما یک انتخاب است .با استفا ده ا ز ذهن خو د به هر ان چه می خواهید خو اهید رسید .

انسان ها به اند ازه  باورشان است که در زندگی به اقبال بلند یا کوتاه دست می یابند .

خداوند در قران می فرماید آیا کسانی که نمی دانند با کسانی که می دا نند برابر هستند ؟ودر جا یی دیگر می فرما یند آیا کسانی که ایمان آ وردند را هم چون مفسدان بر روی زمین قرار میدهیم ؟اگر چنین بود که ضرورت عدل الهی زیر سوال می رفت و پا یه ها ی عدل جها نی در اذهان پر از تردید میشد خد اوند به انسا ن ذهنی عطا کرد که قوه و نیروی انتخاب را دارا است تا توسط آن به سوی خو بی ها گام بر دا رد و از زشتی ها دوری کند .ذهنی ثر وت ساز با تصا ویر پر از آرامش احساس چند ین برابر خوشا یندی به ما می دهد .

با تجسم خلاق از نیرو وقوه انسانی خود بهره ببرید خو د را در وفور نعمت ببینید .

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

و باور کنید که خداوند رحما ن روزی دهنده ای بسیار بخشنده است که با شکر گزاری الطاف خد ا را چند ین برابر می کند .

از تجسم خلاق برای خلق رویاهای خود استفاده کنید و بپذیرید که شما مستحق بهترین زندگی هستید و هرگز در پذیر فتن خود به خویشتن شک راه ندهید هم اکنون با تمام وجود ندا در دهید که قا درید به خواسته ها یتان برسید، نتوانستن ،این با ور اشتباه ریشه در دوران کودکی تا ن دارد.با امید بر ای رسیدن ،تصو یری دقیق را از خودتان تجسم کنید که بیانگر احساس شما در باره خودتان باشد هرگاه نسبت به خود تان احساس خو بی نداشتیدبا بیان جملا ت مثبت از خود تقدیر وتشکر کنید زندگی شما اثری هنری از خو د شماست خودتان را هنرمند و زندگی را زیبا ترین و بزرگترین اثر بر جسته از خود بد انید .

خداوند خدای فراوانی هاست وکمبود در این جها ن معنا ندارد انتخاب با خود شما ست میتوا نید از دایره ی امن خود خارج شوید و با با ورهای گذشته خودتان اد امه زندگی را بگذرانید یابا تغییر باور ها ودید گاه خود قله ها ی موفقیت را پیش روی خود ببینید.

 

نظرات کاربران درباره با تجسم خلاق به چه اهدافی می رسیم .

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد با تجسم خلاق به چه اهدافی می رسیم . نظر می دهد.

ارسال نظر درباره با تجسم خلاق به چه اهدافی می رسیم .

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر ثابت

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید