تجسم خلاق و زندگی بهتر با تجسم خلاق پنج بعدی

  • ۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۱۶:۰۶ ق.ظ

 انسان تبدیل به چیزی می شود که عمدتا ذهنش را روی ان متمرکز می کند . ان چیزی را که عالی و باجزییات درذهن مجسم کند میتواند به ان دسترسی پیدامی کند تجسم خلاق و تصویر سازی به ما کمک می کند تا بتوانیم راحت تر به سمت مسیر هدایت شویم  وباهدفمندی وارامش وقاطعیت بیشتری زندگی کنیم  تجسم روشی عالی برای استفاده ازنیروهای اعظم درونی برای نیل به زندگی بهتر است
                                                                            

شرایط تجسم خلاق

درقانون جذب مطرح می شود ،که هر انرژی همانند خود را جذب می کند.وهمان طور که میدانیم وطبق یافته های دانشمندان هرکسی هالهای از انرژی دراطراف خوددارد که این هاته ی انرژی بستگی دارد به تفکرات وتصاویر ذهنی فرد وتصاویرذهنی او بستگی دارد .

این تکنیک هزاران سال است که وجود داشته است ویکی از قانون کاینات به شمار میرود.اگرمابتوانیم برتوانمندی ذهن ناخوداگاه خودبیفزاییم وتصویرکردن را با اصول عالی انجام دهیم می توانیم در هر لحظه به خوا سته مان نزدیک ونزدیک تر شویم .ارزش تجسم خلاق در ابعاد مختلفی بررسی می شودازجمله کاهش اضطراب بهبودسلامتی افزایش خلاقیت وخودباوری ودست یابی سریع تر به اهداف .

البته تجسم خلاق با ارامش واحساس خوب وعالی نتیجه ی مثبت به همراه دارد 0چرا که داشتن تجسم خلاق نیز هماننددیگرموضوعات نیازبه تمرین وتکرارمداوم وعالی دارد.هم چنین پس ازتکراراین کاربه عادت تبدیل میشود.

دراین صورت اعتمادبه نفس شماافزایش مییابدوبه خودباوری بالایی خواهدرسید.تجسم روی سیستم عصبی اثرخوبی داردوسبب می شود که وقتی به هدف برسیم باآن هدف بیشتر آشناباشیم .طبق تحقیقات خیلی ازورزش کاران باتجسم خلاق به قدرت بدنی عالی رسیده اند.

تجسم وقدرت عظیم نهفته در افکار

تجسم روی ذهن وضمیرناخودآگاه تاثیرداردچراکه ضمیرناخوداگاه فرق بین واقعیت وخیال قایل نیست وبا استفاده ازاین نیرومیتوان به تغییرات عالی درزندگی رسید .حال شما بار ها یک موضوع را بااصول درست تجسم کنید میتوانید بااستفاده ازضمیر ناخوداگاه به خواسته خود نزدیک ترشوید.

قدرت عظیمی که درافکارنهفته است سبب می شود وتوجه روی یک موضوع وتصویرسازی روی آن سبب تقویت نیروی عزت نفس می شود .شما خود درهمین لحظه نیز مشغول انجام این کار هستید وتصویرسازی روی آن سبب تقویت نیروی عزت نفس می شود .شما درهمین حالا دارید تجسم می کنید.باتمرکزوتوجه برروی تصاویری که درذهن مرور می کنید.                                                       

به گفته ی آقای نیوتن قانون جاذبه سبب افتادن اجسام برروی زمین می شودواین قانون درهرلحظه ودرهمه حال وبرای تمام اجسام بدون استثنا مشغول به کار است.حال باید خاطر نشان کرد که ما در موردجذب می گوییم قانون جذب که این قانون نیز همانندبسیاری ازقوانین همیشه ودرهرشرایطی مشغول به کار است وطبق قانون جذب بر هر موردی که بیشتر توجه وتمرکز کنیم وبرهرچیزی که تصویر ذهنی واضح تری از آن را در ذهن مجسم کنیم البته بااحساس خوب ودرست به آن خواهیم رسید.

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

رسیدن به اهداف با تجسم خلاق

از تجسم خلاق کمک بگیرید و تصویری روشن و واضح از اهدافتان را ببینید ،و ضمیر ناخود اگاه خودرا برای رسیدن به خواسته ها برنامه ریزی کنید.نکته بسیار خوب این است که تکرار و تمرین تجسم خلاق درباره موضوع مورد نظرتان در شما انگیزه و نشاط ایجاد می کند که حتی در سختترین شرایط نیز با باوری عمیق همچنان به اهداف خود چسبیده و آنها را رها نکنید.

عوامل موثر در تجسم خلاق

برای اینکه بتوانیم تجسمی عالی بر روی موضوع مورد نظر داشته باشیم نیاز به صبر داریم تا مرتب تمرین کنیم .تسلیم نشویم واز نشانه های حتی کوچک هم خوشحال شویم چرا که رسیدن به یک هدف بزرگ یعنی گذشتن از اهداف و موفقیت های کوچکتر.برای رسیدن به شادی بزرگ باید شادی های کوچکتری را ایجاد کنیم.

به محض دیدن نشانه های کوچک از آرزوها آنها را بنویسید وخودتان را تشویق کنید که تشویق وتایید خود تاثیر بسیار عالی برروند جذب خواسته ها دارد .اگر شما تمام سعی و وقت خود را بگذارید و موضوع مورد نظر خود را تجسم کنید،اما عواملی که دررسیدن به مقصود نقش دارند را رعایت نکنید زمان و تلاش خو درا بیهوده تلف کرده اید.از جمله عواملی که مانع رسیدن به اهداف می شود نداشتن حس لیاقت هست.اگر ماه ها و سال ها تجسم خلاق کنید اما خود را لایق رسیدن به هدف ندانید بی فایده است .به همین خاطردر روند تجسم خلاق ،عزت نفس نقش بسزایی را ایفا می کند.ویکی از ارکان اصلی تجسم خلاق میباشد .

تجسم خلاق به همراه قدرت بی انتهای عزت نفس ،راه رسیدن به آرزوها را هموار میکند. در ادامه خا طر نشان می کنیم که تجسم خلاق امری است که همه می توانند به طور آگاهانه برای رسیدن به هدف بهره ببرند .می توانید مکانی آرام را انتخاب کنید که آرام باشد وعوامل حواس پرتی به حداقل بر سد .چشمان خود را بسته و فیلمی چند ثا نیه ای از اهداف را ببینید.باید خوب بتوانید احساس کنید باید خوب بتوانیدبشنویدوبوکنیدکه رسیدن به اهداف چه حسی دارد .البته نبا ید انتظار داشته باشیم که در همان بار اول ودوم در این تمرین فردی ما هر شویم چرا که رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به تکرار دارد .توجه کنید که در تجسم خلاق شما اول شخص با شید .هرقدر تصاویر شما وا قعی تر باشد ذهن شما آن را راحت تر می پذیرد .تجسم موفقیت ،اگر به درستی انجام شود نتایج بسیار قابل توجهی خواهد داشت .

ما باید بتوانیم به طور آگاهانه باورها و ورودی های ذهن خود را کنترل کنیم ،اگر بتوانیم به طور آگاهانه باور ها و ورودی ها ی ذهن خود را کنترل کنیم ،اگر بتوانیم با تجسم خلاق خواسته ها ی خود را تجسم کنیم ،اگربتوانیم گفت و گو های ذهنی خود را مثبت کنیم ،اگر بتوانیم حس خود را عا لی کنیم و آرامش داشته باشیم به سرعت مسیر رسیدن به موفقیت را طی خواهیم کرد .

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنمتجسم خلاق از نگاه بزرگان


به گفته ی خانم اسکاول شین  در کتاب با زی زندگی و راه این بازی (تخیل ،قیچی ذهن نا میده می شود و همواره تصویر ها ی ذهن را میبرد ودیر یا زود تصویر ها ی بریده شده در دنیای بی رونی مشاهده میشود .برای پرورش ذهن به نحوی موفقیت آمیز باید نحوه ی تا ثیر گذاری آن را درک کنیم .ذهن ما از سه قسمت تشکیل شده است .نیمه هشیار هشیار و کا ملا هشیار .ذهن نیمه هشیار مانندبخار یا جریان الکتریسیته به خود ی خود جریان ندارد بلکه جهتی می رود که درآن هدایت شود ،هرچه انسان عمیقا احساس کند یا به وضوح تجسم کند ذهن نیمه هشیاررا تحت تاثیر قرار می دهد و حتی کو چکترین جزییات آن به وقوع می پیوندد.خانمی را می شناختم که در کودکی تجسم می کرد بیوه است همیشه لباس سیاه می پوشید وتوری سیاه بر سر خود می انداخت ،مردم فکر می کردند او بسیار زیرک و با مزه است .این دختر جوان در جوانی با مردی ازدواج کرد که بسیار عاشقش بود پس از مدت کوتا هی همسرش مرد ودختر جوان بیوه شد نا گزیر تا سال ها لباس مشکی پوشید وتور سیاه بر سر گذاشت .تصویر این دختر از خودش به عنوان یک زن بیوه ذهن نیمه هشیارش را تحت تاثیر قرار داده بود وهر چند این مصیبت برایش ناگوار بود اما گویی زمان آن فرا رسیده بود که تصوراتش تحقق عملی بیابد. ذهن هشیار را ذهن جسمانی یا فنا پذیر نا میده اند این همان ذهن بشر است که زندگی را طبق تصور خود می بیند ذهن هشیار بیماری ها فقر ها مصیبت ها وغیره را می بیند وروی ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد.عیسی مسیح فرمو دند :<اول مقام ملکوتی خدارا باور داشته باش سپس عدالت اورا بخواهید که همه ی این ها برای شما مزید خوا هد شد و افزود که این ملکوت در فطرت شماست .ملکوت قلمروی ارزو های درست یا الگوی الهی است .>در بازی زندگی کلام نقش رهبری انیان را دارد .بسیاری از افراد با کلام نا به جا ی خود زندگی خویش را به مصیبت کشانده اند .

ذهن نیمه هشیار شوخی سرش نمی شود ،مردم اغلب با شوخی های خود تجربه های تلخی را در زندگی شان به دست می آورند.زنی دائم به شوخی می گفت: دارم خودم را برای زندگی فقیرانه آماده می کنم . در نهایت  با تصویر تهیدستی در ذهن نیمه هوشیار به همانجا رسید.خوشبختانه این قانون در جهت عکس نیز عمل می کند یعنی میتوان با تصاویر ذهنی خود فقر را به ثروت مبدل کرد. ذهن نیمه هوشیار انسان غلام حلقه به گوش او است ولی فقط باید مراقب باشیم که درست به آن فرمان دهیم.ذهن نیمه هوشیار پیوسته شنونده ای بی صداست ،ذهن نیمه هوشیار آدمی در کنارش ایستاده است پس اهمیت ذهن نیمه هوشیار را مشاهده می کنید.ذهن نیمه هوشیار مانند صفحه گرامافون در هر لحظه به ضبط صدا حساس است و هان طورکه وقتی صدای خواننده ضبط می شود هر صدای دیگری مثل سرفه ،مکث و غیره نیز ضبط میشود.ذهننیمه هوشیار هر فکر و هر کلمه ای در آن به طور شگفت آوری تاثیر گذاشته و به وقوع می پیوندد.)

 


نتیجه گیری

تجسم خلاق روشی برای رسیدن به خواسته هاست اگر با احساس خوب وهمراه با آرامش درونی وحس لذت بخشی باشد .عوامل موثر بر تجسم خلاق کلام درست وتلقین عبارات نیرو بخش وتمرکز بر خوبی ها در روند رسیدن به خواسته هاست که البته با حفظ ورودی های ذهن نتیجه بخش است .با رعایت اصل نگهداری ذهن و قرنطینه ی ذهنی از افکار منفی وتمرکز بر شکست ها وداشتن دید گا هی مثبت به هدف راه رسیدن به آرزو ها هموار می شود تجسم خلاق افکار را نیرومند می سازد و حس ارزشمندی از رسیدن به هدف را به آدمی می بخشد.
ذکر مقاله منبع گروه موفقیت شاهرخی باشد. با تشکر

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم                                                                                                         

تصویر ثابت

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید